GIA Diamond 2017


28
ROUND
0.33
F
VVS2
VG
VG
G
NONE
4.48-4.50x2.70
GIA
5171333758
60.1
62
Banner