GIA Diamond 2017


27
ROUND
0.33
G
VVS2
VG
G
G
NONE
4.40-4.49x2.75
GIA
2165814227
61.9
59
Banner