GIA Diamond 2017


25
ROUND
0.33
F
VS1
VG
VG
VG
NONE
4.49-4.51x2.68
GIA
2175333765
59.7
62
Banner