GIA Diamond 2017


24
ROUND
0.33
F
VVS2
VG
VG
G
NONE
4.50-4.51x2.72
GIA
2171333734
60.5
61
Banner