GIA Diamond 2017


23
ROUND
0.32
H
VS2
VG
G
G
FAINT
4.49-4.52x2.68
GIA
5161890445
59.4
64
Banner