GIA Diamond 2017


22
ROUND
0.32
G
SI1
G
VG
G
NONE
4.36-4.42x2.75
GIA
2165649371
62.7
60
Banner