GIA Diamond 2017


20
ROUND
0.32
D
VS2
VG
G
VG
NONE
4.46-4.47x2.65
GIA
2155575533
59.3
65
Banner