GIA Diamond 2017


12
ROUND
0.3
K
VVS2
G
G
F
NONE
4.28-4.36x2.64
GIA
1162783174
61
61
Banner