GIA Diamond 2017


10
ROUND
0.3
I
VS2
EX
EX
VG
NONE
4.30-4.35x2.63
GIA
2166760402
60.9
61
Banner