GIA Diamond 2017


8
ROUND
0.3
G
VS2
VG
EX
VG
NONE
4.50-4.52x2.52
GIA
2151660342
55.9
62
Banner