GIA Diamond 2017


7
ROUND
0.3
F
VS2
G
EX
G
NONE
4.23-4.25x2.66
GIA
2165039635
62.8
61
Banner