GIA Diamond 2017


6
ROUND
0.3
F
VVS2
EX
VG
VG
NONE
4.34-4.35x2.63
GIA
5166740388
60.6
61
Banner