GIA Diamond 2017


4
ROUND
0.3
E
VVS1
EX
VG
EX
NONE
4.37-4.40x2.58
GIA
1152686812
58.9
61
Banner