GIA Diamond 2017


1
ROUND
0.26
H
VS2
VG
VG
VG
NONE
4.12-4.15x2.54
GIA
5171205924
61.4
59
Banner